COOLDRY PŘEHLED VÝHOD¨


  • odráží až 80% sleneční energie (horko, světlo, UV záření)
  • snižuje teplotu střechy (0 až 40 C)
  • interiéry zůstávají značně chladnější
  • úspory nákladů na klimatizaci až 50%
  • příjemnější pokojová teplota = vyšší pracovní výkon a lepší bezpečnost práce
  • nižší využití klimatizace = delší životnost a nižší náklady na údržbu
  • trvalá ochrana střechy před: dilatačními trhlinami (živičné pásy), zvětráváním vlivem UV záření, dešťovou vodou
  • zvýšená užitečnost a retenční hodnota nemovitosti
  • jednoduché a nepříliš nákladné nanášení

KONTAKTY

MAROTA CZ s.r.o.
Revoluční 20
356 04 Dolní Rychnov
tel: +420 603 857 320
napište nám
Josef Horešovský

» Bezpečnostní list
Bezpečnostní list

BEZPEČNOSTNÍ LIST


1.

OZNAČENÍ LÁTKY / SMĚSI A VÝROBNÍHO PODNIKU

 

Produkt: CoolDry

Použití: Tepelně izolační ochrana – jak je popsáno na nádobě.

 

Výrobce/Dodavatel SISTEC  Coatings GmbH

Mauserstraße 6/1 71640 Ludwigsburg Deutschland

 

Nouzová linka +49-7141-9905516

Fax +49-7141-9905522

E-Mail info@sistec-coatings.de

 

2.  
MOŽNÁ NEBEZPEČÍ

Zvláštní nebezpečí ohrožující člověka a životní prostředí: Žádné dle Směrnice EU  1999/45/ES.

 

3. SLOŽENÍ / ÚDAJE O KOMPONENTECH

Chemické vlastnosti: Disperze na bázi akrylátových polymerů, rozpustná ve vodě

Nebezpečné komponenty: Žádné dle Směrnice EU  1999/45/ES

 

4. 
OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

Při pochybnostech, nebo přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem. Osobě v bezvědomí nikdy nevkládat nic do úst.

 

INHALACE: Odvést pacienta na čerstvý vzduch, udržovat v teple a v klidu. Při nepravidelném dechu či jeho ztrátě, provádět umělé dýchání. Do úst nic nevkládat. Při ztrátě vědomí uvést pacienta do stabilizované polohy na bok a stav konzultovat s lékařem.

 

POTŘÍSNĚNÍ OČÍ: Může přechodně dojít k podráždění očí. Odstraňte kontaktní čočky. Oči oplachujte min. 10 minut důkladně čistou a čerstvou vodou při otevřeném víčku a následně vyhledejte lékařskou pomoc.

 

POTŘÍSNĚNÍ POKOŽKY: Může při delším kontaktu s pokožkou vyvolat podráždění. Potřísněný oděv svléknout a pokožku omývat vodou a mýdlem nebo použít jiný vhodný produkt na omývání pokožky. Nepoužívejte ředidlo ani rozpouštědlo. Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékaře.

 

POLKNUTÍ: Pokud dojde omylem k polknutí NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. Pacienta udržovat v klidu a stav konzultovat s lékařem.

 

 

5.  PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Latex není hořlavý, dokud není zcela odpařena voda. Na pevné zbytky použít pěnu, CO2 nebo hasící prášek. Nehasit vodním proudem. Oheň produkuje těžký, černý kouř. Při kontaktu se zbytky produktu může dojít ke zdravotnímu ohrožení. Osoby provádějící hašení by měli nosit dýchací přístroje s nezávislým přívodem vzduchu.Uzavřené nádoby, které byly vystaveny ohni, ochlazovat vodou. Zabránit průniku zbytků z hasících prostředků do kanalizace nebo vodních toků.

 

6. 
OPATŘENÍ PŘI NEÚMYSLNÉM ÚNIKU

Přístup povolit pouze odborným pracovníkům. Zabránit vzniku zápalných zdrojů, zajistit dostatečné větrání. Zabránit vdechnutí výparů. Viz ochranná opatření v bodu 8. Uniklý nehořlavý materiál jímat pískem, zeminou, Vermicultiem nebo křemelinou, dle místně příslušných předpisů do vhodné nádoby (viz 13). Zabránit průniku do kanalizace nebo vodních toků. Vyčistit vhodným čisticím prostředkem, nepoužívat rozpouštědla. Pokud dojde k průniku do kanalizace, je nutno ihned informovat lokální vodohospodářskou společnost, v případě kontaminace potoků, řek či moře je nutno informovat příslušný úřad na ochranu životního prostředí.

 

7. 
MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

Manipulace: Nejsou nutné žádné zvláštní opatření.

Používat opatrně.

Zajistit dostatečné větrání pracoviště.

 

Skladování: Skladovat při teplotách mezi +5 °C a +35 °C a chránit před zamrznutím, nebo před přímým slunečním zářením.

Nepoužívat jako zásobní nádoby nebo rozvody z hliníku, mědi, nebo jejich  slitin.

 

8. 
OMEZENÍ EXPOZICE A OSOBNÍ OCHR. PROSTŘEDKY

Všeobecné ochr. opatření:

Produkt může v malém množství obsahovat prchavé množství organické sloučeniny nebo amoniak, které během manipulace a vysychání vyprchají.

Zajistěte dostatečné větrání pracovního prostoru, ve kterém produkt vysychá, nebo dochází k jeho postřiku; doporučuje se lokální extrakce.

 

Komponenty s parametry relevantních pro výrobu: Žádné dle Směrnice-EU 1999/45/ES

 

Osobní

ochr. prostředky:  –/–

 

Ochr. dechu:  Při používání v uzavřeném prostoru používejte vhodnou ochranu dechu, jako např. respirátor.

 

Ochr. rukou: Noste rukavice pro chemický provoz.

 

Ochr. očí: Doporučuje se používat vhodnou ochranu očí jako ochranu před možným postřikem tekutinou.

 

Ochr. pokožky: Noste ochranné, nepromokavé rukavice a holínky. Po manipulaci s produktem omyjte pokožku vodou s mýdlem.

 

Hygienická opatření: Během manipulace s produktem nejezte, nepijte a nekuřte.

 

 

9.

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Stav produktu:  tekutý

Zápach: slabý, esterový zápach

Bod vzplanutí: žádná teplota vzplanutí Specifická hmotnost 0,78  ± 0,02 kg/L

Rozpustnost ve vodě: zcela rozpustný

pH-hodnota: 8 – 9

Viskozita při 25 °C:  100  ±  5 KU

Bod varu: 100 °C

 

10. 
STABILITA A REAKCE

Produkt je při zachování doporučených skladovacích podmínek stabilní, viz 7.

 

11. 
PODKLADY PRO TOXIKOLOGII

Dlouholeté zkušenosti s manipulací tohoto produktu nedávají žádný podklad, že produkt je při správné manipulaci v průmyslových podmínkách zdraví škodlivý.

 

12. 
PODKLADY PRO EKOLOGII

Produkt je kompletně směsný s vodou a je plynule rozřeďován, pokud je následně smícháván s vodou. Základní polymer je pouze pomalu biologicky odbouratelný. Nízké koncentrace skoro nezpomalují aktivitu kalů v čističce vod. Barva je většinou absorbována kaly a je konsekventně z odpadních vod zlikvidována.

 

13. 
PODKLADY K LIKVIDACI

Není zařazen jako nebezpečný odpad. Barva se sráží a může být od vodové substance oddělena pro skladování, či spálení. Zbytek tekutiny by ale neměla být odváděna do čističky odpadních vod bez uděleného předchozího souhlasu.

 

14. 
PODKLADY PRO TRANSPORT

Nejedná se o nebezpečný náklad.

 

15. 
PŘEDPISY

Povinnost označení dle Směrnice EU  1999/45/EC:  povinnost značení není stanovena.

 

Produkt obsahuje výhradně substance, které jsou uváděny pod označením pro odpady dle EU (EINECS).

 

 

16.  OSTATNÍ ÚDAJE

 

Text pro R-věty v odst. 3 pro popis jednotlivých substancí: R-věty v odst. 3 nejsou k dispozici

 

 

 

 

 

Zde uvedené informace jsou přesné a úplné dle našeho nejlepšího vědomí a slouží výhradně k vyhodnocení bezpečnosti. Neslouží jako prodejní podklady, nebo jako důkaz vhodnosti pro konkrétní, daný účel.

 

Přepracované znění z července 2010, upraveno dle 1999/45/EC. nahrazuje předchozí znění z října 2009.

 

 

 

OTQ5ZTg0Y