COOLDRY PŘEHLED VÝHOD¨


  • odráží až 80% sleneční energie (horko, světlo, UV záření)
  • snižuje teplotu střechy (0 až 40 C)
  • interiéry zůstávají značně chladnější
  • úspory nákladů na klimatizaci až 50%
  • příjemnější pokojová teplota = vyšší pracovní výkon a lepší bezpečnost práce
  • nižší využití klimatizace = delší životnost a nižší náklady na údržbu
  • trvalá ochrana střechy před: dilatačními trhlinami (živičné pásy), zvětráváním vlivem UV záření, dešťovou vodou
  • zvýšená užitečnost a retenční hodnota nemovitosti
  • jednoduché a nepříliš nákladné nanášení

KONTAKTY

MAROTA CZ s.r.o.
Revoluční 20
356 04 Dolní Rychnov
tel: +420 603 857 320
napište nám
Josef Horešovský

» Technický list
Technický list

COOLDRY  – TEPELNĚ IZOLAČNÍ NÁTĚR


Typové označení: CoolDry – reflexní střešní nátěr

Popis produktu: CoolDry – je elastická, ekologická a ve vodě rozpustná kvalitní barva na bázi 100% akrylátového pojiva a „Higtech“ komponentů odrážející teplo. Vyznačuje se mimořádně dlouhou životností a efektivně odráží sluneční paprsky.

CoolDry v sobě sdružuje:

• Excelentní teplotně - reflexní vlastnosti

• Vysokou flexibilitu a odolnost

• Efektivní utěsnění vlasových trhlin

• Voděodolnost

Oblast použití: Použitelnost v In- tak i v Exteriéru. Cooldry lze nanášet na různé podklady, jako jsou např. beton, cihly, cementová omítka, cement, dřevo, na příslušně připravené kovy (ocel, pozink, hliník), vnější stěny, betonové střechy, dehtovou lepenku, kovové fasády a střechy skladů, vozidel, kancelářských kontejnerů, kabin z osb desek apod. Nejlepší reflexní vlastnosti má produkt při vrstvě o tl. min. 400 μm. Náklady na klimatizaci lze tak snížit až o 50%.

 


Základ pojiva: Ryzí akrylová emulze s „Hightech“ – reflexními komponenty

Stupeň lesku: Matný

 


Barevný odstín: Bílá, další odstíny na vyžádání

Doba schnutí: Nelepivý za ca. 60 minut, pokud je schnoucí vrstva 200 μm /na jednu vrstvu.

Přetíratelný za ca. 16 hod.


Testováno při  25 °C a při relativní vzdušné vlhkosti, nepřekračující 75 %. Nepoužívat, pokud je relativní vzdušná vlhkost vyšší než 95 %, nebo je-li teplota nosného materiálu nižší než 3 °C nad rosným bodem. Zabraňte zpracovávání při vysoké teplotě venkovní, nebo i v objektu či na přímém slunci, protože by docházelo k rychlému vysychání materiálu.

Specifická hmotnost: 0,83 ± 0,05 kg/l

 


Podíl pevných látek v %: 58 ± 2 %

Vydatnost: Jeden litr vystačí na ca. 1,5 m2 (ve 2 vrstvách).

 

Naředění: Produkt by měl být používán v neředěném stavu. Pro lehčí nanášení lze naředit vodou v množství max.  5 %.

 

Čištění: Mýdlovým roztokem

 

Bod vzplanutí: Produkt je nehořlavý (produkt je na bázi vody).

 

Velikost balení 2,5 Litru/ 2,1 kg, 5 Litru/ 4,2 kg a 10 Litru/ 8,3 kg


Zpracování:  Štětec/Váleček: nanášet stejnoměrně ve dvou vrstvách, vyvarovat se kapek a prohlubní. Pro zajištění optimálních reflexních vlastností se doporučuje tl. materiálu 200 μm/vrstvu

Airless-střík. pistole: 0.021” to 0.027” nebo 0,5 – 0,7 mm/1600 – 1900 psi,

nebo 110 – 130 bar + 5 % voda

Podklad

Beton, Omítka

Podklad musí být čistý, suchý, pevný a bez znečištění. Odstraňte všechny zbytky cementu pomocí drátěného kartáče, nebo vysokotlakým čističem. Povrch nesmí být napaden houbou, nebo plísní, popř. je odstraňte. Dle pevnosti a očištění povrchu podkladu se doporučuje použít vhodný základní nátěr.

Dřevo

Podklad musí být čistý, suchý a bez znečištění. Dřevo může být ošetřeno základním nátěrem/primerem.

Ocel anebo ostatní kovy


Nosné plochy ošetřené lakem a intaktní staré nátěry obrousit. Rez kompletně vybrousit, nebo opískovat. Použít vhodný protikorozní nátěr, popř. vhodný základní nátěr.

 

Zvláštní příznak

Protože je CoolDry elastický, může při měření tl. vrstvy dojít k vytvoření prohlubně, takže jsou výsledky měření nepřesné. V takovémto případě použijte vyrovnání (min. 150 μm) v jedné zkoušce, přeměřte celkovou tl. a odečtěte tl. vyrovnávací vrstvy.


CoolDry rychle vysychá a je třeba jej neustále uchovávat v uzavřené nádobě – i během zpracovávání.

 

Skladování: Uchovávat na chladném a suchém místě. Chránit před přímým slunečním zářením.

 

Likvidace: Likvidovat jako běžné disperzní nátěry. V případě dotazů se obraťte na příslušné instituce. Nesmí proniknout do kanalizace.

Skladová stabilita: Min. 24 měsíců při ca. 20 °C v uzavřené nádobě, po otevření nádoby zpracujte během tří měsíců.

 


Bezpečnostní opatření

Používat na dobře větraném místě. Nevdechovat výpary a aerosoly, zabraňte potřísnění pokožky a očí. Noste adekvátní ochranný oděv, jako např. overal, ochr. brýle, respirátor a rukavice. Na ochranu rukou používejte příslušné ochr. krémy.

První pomoc

OČI Při potřísnění omývejte oči teplou vodou a konzultujte stav s lékařem.

POKOŽKA Pečlivě omývejte pokožku vodou a mýdlem, nebo vhodným průmyslovým čistidlem. NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLO NEBO ŘEDIDLO.

PŘI POŽITÍ Při požití ihned konzultujte stav s lékařem. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ.

 

Smluvní ustanovení

Informace na tomto bezp. listu nemusí být kompletní a je třeba je brát pouze jako základní upozornění. Je na odpovědnosti uživatele, zkontrolovat si vhodnost produktu pro naplánované použití. Protože nemáme žádnou kontrolu nad tím, jak bude s produktem nakládáno, o kvalitě připraveného povrchu a o jiných relevantních faktorech při použití tohoto produktu, nejsme odpovědni za výsledek a odmítáme ručení v jakékoli formě, pokud jsme se k tomu explicitně nezavázali písemnou formou. Informace v tomto bezp. listu mohou být, během doby kdy produkt průběžně zlepšujeme, čas od času bez upozornění aktualizovány, nebo i změněny.

 

M2I5O